Factuurvoorwaarden

Algemene factuurvoorwaarden Novanou Comm V

1. De facturen zijn per overschrijving betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen volgend op de afgifte van de factuur 

2. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 10% verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling

3. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 20%, met een minimum van  45 € ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

4. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van het eerste kanton en de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

 

 

Conditions Generales de paiement Novanou Comm V
 

1. Les factures sont payables par virrement endéans les 15 jours.

2. Des intérêts moratoires, à compter de la date d’échéance et jusqu’au payement intégral, seront dûs de plein droit, et sans aucune sommation, sur le solde des factures. Ces intérêts seront calculés au taux de 10%.

3. En cas de non-paiement des factures à la date d’échéance le montant non-payé sera    – de plein droit et sans mise en demeure, conformément les articles 1139, 1147 et 1152 du Code Civile-, majoré de 20%, avec un minimum de ‘5 € ceci à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle.

4. En cas de litige, seulement les tribunaux de l’arrondissement de Turnhout sont compétents.

© 2012 Novanou  no animals or humans (real or fur) were harmed during the making of this site